Vračila in reklamacije

V primeru, da kupec iz kakršnegakoli razloga ni zadovoljen z kupljenim izdelkom ali opravljeno storitvijo, lahko reklamacijo pošlje na e-naslov: info@skintegra.hr; dodatno lahko to stori pisno na naslov: Creaticon d.o.o., Ulica Blaža Šoštarića 10, 10000 Zagreb. Prejem pritožbe bomo pisno potrdili brez odlašanja, na pisno pritožbo pa bomo odgovorili v 15 dneh, zato mora pisna pritožba vsebovati najmanj ime, priimek in naslov.

Kupec ima pravico do vračila blaga v naslednjih primerih:

  • dobava blaga, ki ni bila naročena
  • dobava blaga, ki je presegel rok uporabnosti
  • dobava blaga, ki ima napako ali poškodbo

V primeru upravičene reklamacije ima kupec pravico do odstopa od pogodbe z vračilom vplačanega zneska ali zamenjavo za ispraven, nepoškodovan in veljaven izdelek.

Podjetje Creaticon d.o.o. sprejme vračilo poškodovanega, z napako ali napačno dobavljenega blaga na svoje stroške, v kolikor se ugotovi, da je reklamacija upravičena in da kupec ni vplival na pravilnost, poškodbo ali kakršno koli napako blaga. V primeru upravičene reklamacije stroške zamenjave izdelka z novim v celoti nosi Creaticon d.o.o.

Pravica do enostranskega preklica pogodbe

Stranka ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh enostransko odstopi od pogodbe, sklenjene izven poslovnih prostorov ali sklenjene na daljavo. Ta začne teči z dnem, ko je blago, ki je predmet pogodbe, izročeno kupcu ali tretji osebi, ki jo kupec določi, ki ni prevoznik. Če je kupec z enim naročilom naročil več kosov blaga, ki se dostavijo ločeno, torej če gre za blago, ki se dostavi v več kosih ali v več pošiljkah, začne rok teči od dneva, ko je dobavljeno kupcu ali tretji osebi, ki jo kupec določi, ki ni prevoznik, predano do zadnjega kosa ali zadnje pošiljke blaga.

Pred potekom roka za enostransko prekinitev pogodbe je kupec dolžan trgovca obvestiti o svoji odločitvi o prekinitvi pogodbe preko obrazca za enostransko odpoved pogodbe ali z drugo nedvoumno izjavo, s katero izrazi svojo voljo do odstopa od pogodbe. pogodba. Kupec je dolžan poslati izjave o odstopu od pogodbe pred potekom roka za odstop od pogodbe.

Če kupec uveljavlja pravico do enostranske odpovedi pogodbe, stranki nista dolžni izpolniti obveznosti iz pogodbe, sklenjene izven poslovnih prostorov, in pogodbe, sklenjene na daljavo.

V primeru odstopa od pogodbe je vsaka stranka dolžna drugi vrniti tisto, kar je prejela na podlagi pogodbe.

Kupec ni dolžan povrniti nobenih stroškov, ki bi bili posledica uveljavljanja njegove pravice do enostranske odpovedi pogodbe, razen tistih iz 83. in 84. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Če kupec uveljavlja pravico do enostranske odpovedi pogodbe, mora trgovec vrniti kupcu vse, kar je plačal na podlagi pogodbe, brez odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko je prejel obvestilo o odločitvi kupca, da prekiniti pogodbo.

Izjemoma trgovec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, ki so posledica kupčeve izrecne izbire prevoza, ki je drugačen od najcenejše vrste standardnega prevoza, ki ga ponuja trgovec.

Razen če se je ponudil, da blago, ki ga vrne kupec, prevzame sam, mora prodajalec vrniti plačilo šele, ko mu blago vrne, to je potem, ko mu kupec predloži dokazilo, da je blago poslal nazaj prodajalcu, če prodajalec je bil o tem obveščen pred prejemom blaga.

Trgovec mora plačani znesek vrniti z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je kupec uporabil pri plačilu, razen če se kupec izrecno strinja z drugim plačilnim sredstvom in ob predpostavki, da kupec ni dolžan plačati dodatnih stroškov za takšno vračilo. V primeru plačila po povzetju bo trgovec kupcu vrnil plačano ceno za vrnjen izdelek z nakazilom na IBAN številko TRR, ki jo je posredoval kupec.

Če trgovec ni ponudil, da blago, ki ga vrne kupec, prevzame sam, mora kupec blago vrniti brez odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko je trgovca obvestil o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je kupec pravočasno izpolnil svojo obveznost, če blago odpošlje ali izroči trgovcu ali osebi, ki jo trgovec pooblasti za prevzem blaga pred iztekom roka.

Kupec nosi samo neposredne stroške vračila blaga, razen če se je trgovec strinjal s temi stroški ali če trgovec ni obvestil kupca, da je dolžan nositi te stroške.

Če je bilo pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago ob sklenitvi pogodbe dostavljeno kupcu na dom, mora trgovec prevzeti blago na svoje stroške, če zaradi njegove narave vračilo blaga na običajen način po pošti ni možno.

Kupec odgovarja za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, razen za tisto, ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

 

Kupec nima pravice do enostranske prekinitve pogodbe, če je predmet pogodbe pokvarljivo blago ali blago, ki mu hitro poteče rok uporabe ali če je predmet pogodbe zaprto blago, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če po dostavi so bili odpečateni. Prav tako stranka nima pravice enostransko prekiniti storitvene pogodbe, ki jo je trgovec v celoti izpolnil, izpolnitev pa je začela z izrecnim predhodnim soglasjem stranke in z njegovo potrditvijo, da je seznanjen z dejstvom, da bo izgubil pravico do enostranske prekinitve pogodbe iz tega poglavja, če je storitev v celoti opravljena.

Obrazec o enostranski odpovedi pogodbe lahko prenesete tukaj .